Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Μήπως νά ἐπανεξετάσετε ὅσα ξέρατε; Κοσμογονία-Θεογονία Φοινίκων ! ! !


εἰκών


 Κατά τήν Κοσμογονία-Θεογονία τῶν Φοινίκων (θά ἀναφερθοῦμε ἄλλη φορά στόν συγγραφέα της Σαγχουνιάθωνα),ἀπό τήν γενιά τοῦ Ἐλιούν (δῆλα δή Ὕψιστος) ξεκινᾶ τό γένος τῶν θεῶν. Γυναῖκα του ἦταν ἡ Βηρούθ καί ἐγέννησαν 2 τέκνα :τόν Ἐπίγειον (ἤτοι Οὐρανόν) καί τήν Γῆν. 


Ἦταν,λέει,τόσον ὅμορφα αὐτά τά παιδιά πού ἐξ'αὐτῶν ὀνομάσθηκαν ὁ Οὐρανός καί ἡ Γῆ. Ὅταν κατά τό κυνήγι,τά θηρία ἐφόνευσαν τόν πατέρα τους Ἐλιούν, πῆραν αὐτά τήν βασιλεία καί ὁ Οὐρανός πῆρε γυναῖκα του τήν ἀδερφή του Γῆ. 


Μαζύ ἔκαναν τέσσαρας υἱούς,τόν Ἴλον (Κρόνος),τόν Βαίτυλο,Ἄτλαντα καί Δαγῶνα. Ὁ Δαγών ἐφηῦρε τόν σίτον καί τό ἄροτρο καί τόν ὀνόμασαν Δία ἀρότριον.
 
Ἐπειδή ὁ Οὐρανός ἔκανε καί ἄλλα παιδιά,μέ ἄλλες γυναῖκες,βρίσκονταν μέ τήν Γῆ συνεχῶς σέ γκρίνιες. Ἔτσι ὁ Οὐρανός θέλησε νά σκοτώσῃ τά παιδιά πού ἔκανε μέ αὐτήν. Ὅμως ἐκείνη ἐπέτυχε νά βρῆ συμμάχους κατά τοῦ Οὐρανοῦ,τούς ἄλλους θεούς. 


Καί ὅταν ὁ Ἴλος-Κρόνος ἀνδρώθηκε μαζύ μέ τόν Ἐρμῆ τόν Τρισμέγιστον πού ἦταν γραμματεύς του,σχεδίαζαν τόν πόλεμο κατά τοῦ πατρός του, Οὐρανοῦ. 


Εἶχε καί δύο κόρες ὁ Κρόνος,τήν Περσεφόνη καί τήν Ἀθηνᾶ. Καί ἡ Περσεφόνη πέθανε παρθένα ( μᾶλλον τήν φόνευσε ὁ Κρόνος,ὅπως λένε) καί ἡ Ἀθηνᾶ ἦταν συνετή καί σοφή. Μέ τίς συμβουλές τῆς Ἀθηνᾶς καί τοῦ Ἐρμῆ, ἐπέτυχε ὁ Κρόνος νά κατασκευάσῃ τήν ἄρπη (δρεπάνι) καί τό δόρυ ἀπό τήν κατεργασία τοῦ σιδήρου. 


Καί ὁ Ἐρμῆς ὁ Τρισμέγιστος,λέγεται,πώς μάζευε συμμάχους πείθοντάς τους μέ λόγια μαγικά πού τούς ἔλεγε !Ἔτσι κατάφερε ὁ Κρόνος νά πάρῃ τήν βασιλεία ἀπό τόν πατέρα του. Ἔκλεψε καί μία παλλακίδα του καί τήν ἔδωσε στόν ἀδερφό του Δαγώνα ( Δίας). Ἦταν ὅμως ἔγκυος ἀπό τόν Οὐρανό ἤδη καί πολύ σύντομα γέννησε ἕναν υἱό, τόν Δημαρούν. Αὐτός ἔκανε ἕναν υἱό,τόν Μελίκαρθον δῆλα δή τόν Ἠρακλῆ τῶν Φοινίκων.
Βασιλεύς ὤν, ὁ Κρόνος, κτίζει τήν πρώτη πόλιν τῆς Φοινίκης,τήν Βύβλον.Περιτείχισε καί τό σπίτι του διότι ὑποπτεύταν τόν ἀδερφό του Ἄτλαντα. Μέ τήν συμβουλή τοῦ Ἐρμῆ,τόν ἔκλεισε σ'ἕναν λάκκο ὅπου καί πέθανε. Ἀπό μία ὑποψίαν πού εἶχε γιά τόν υἱόν του Σάδιδον,τόν σκότωσε. Ὅπως τό ἴδιο εὔκολα ἔσφαξε καί μία κόρη του,πιθανῶς τήν Περσεφόνη.
Αὐτή ἡ ἀνόσια συμπεριφορά τοῦ Κρόνου,τάραξε τούς συμμάχους του,τούς Ἐλωείμ (Ἐλοχίμ) οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀπό τήν δική του φάρα,Κρόνιοι. Δῆλα δή Ἐλοχίμ ἤ Ἐλωείμ =Κρόνιοι.
Ὁ Οὐρανός,ἄν καί ἐξόριστος πάντα ἤλπιζε νά πάρῃ πίσω τήν βασιλείαν. Ἔτσι στέλνει τρεῖς κόρες του γιά νά τόν φονεύσουν μέ δόλον. Τήν Ἀστάρτη,Ῥέαν καί Διώνη. Ὅμως ὁ Κρόνος τίς ἔπεισε καί τίς κράτησε γιά γυναῖκες του. 


Τό ἴδιο ἀπέτυχε ὁ Οὐρανός καί μέ τήν Εἰμαρμένη καί τήν Ὥρα καί ἄλλους συμμάχους του,πού τελικῶς ἔγιναν πιστοί τοῦ Κρόνου. 


Μέ τήν Ἀστάρτη γέννησε τόν Πόθο καί τόν Ἔρωτα καί θυγατέρες τίς Τιτανίδες καί Ἀρτέμιδες. Μέ τήν Ῥέαν ἔκανε 7 υἱούς . Στήν Περαία,πόλιν τῆς Συρίας,γέννησε 3 υἱούς : Τόν ομώνυμό του Κρόνον,τόν Δία Βῆλον καί τόν Ἀπόλλωνα.

εἰκών
 Τότε ἐβασίλευε ἐκεῖ καί ὁ Πόντος πού εἶχε υἱούς τόν Νηρέα,Τυφώνα καί Ποσειδών καί μία κόρη τήν Σιδώνα ἡ ὁποία εἶχε μελωδικότατη φωνή καί εἶναι ἡ πρώτη πού συνέθεσε ὕμνους καί μελωδίες. 


Ὁ Οὐρανός λοιπόν συμμάχησε μέ τόν υἱό του,Δημαρούν καί τόν ἐγγονό Μελίκαρθον (Ἡρακλῆ) κατά τοῦ Πόντου. 


Ὅμως νικήθηκε ὁ Δημαρούν καί ὁ Οὐρανός ἔφυγε γιά νά σωθῇ. Ὅμως σέ ἕνα δάσος μέ πολλά νερά,τοῦ εἶχε στήσει ἐνέδρα ὁ Κρόνος. Ἐκεῖ τόν συνέλλαβε καί τοῦ ἔκοψε τά αἰδοῖα καί πέθανε ὁ Οὐρανός. Τό αἷμα πού ἔτρεξε ἐνώθηκε μέ τά νερά μιᾶς πηγῆς καί βάφτηκε κόκκινο καί ἔτσι ἔμεινε ἀπό τότε.


  Ἡ Ἀστάρτη,ἡ Μεγίστη,ὁ Δίας ( Δημαρούν)καί Ἄδωδος καλούμενος,βασίλευαν κατά τίς ἐπιταγές καί τό θέλημα τοῦ Κρόνου. Τότε ὁ Ἐρμῆς ὁ Τρισμέγιστος ἔφτιαξε τά παράσημα τῶν βασιλέων μέ ἱερογλυφικά: 
« ...καί τοῦ μέν Κρόνου ἡ σημαία εἶχε τέσσαρας ὀφθαλμούς, δύο ἔμπροσθεν καί δύο ὅπισθεν, τούς δύο ὡς κοιμωμένους καί τούς δύο ἀνοικτούς. Καί τέσσαρα πτερά εἰς τούς ὥμους, τά δύο ὡς ἱπτάμενα καί τά δύο ἡσυχάζοντα, νά δείξη ὅτι ὁ Κρόνος ἦτον ἄγρυπνος καί δραϛικός, καί ὅταν κοιμᾶται βλέπει, καί ἐνῶ βλέπει κοιμᾶται · καί ὅταν ἡσυχάζει πετᾶ, καί ἱπτάμενος ἀναπαύεται · τουτέϛιν, ὅταν νομίζης ὅτι κοιμᾶται εἰς μίαν πόλιν, αὐτός εὑρίσκεται εἰς ἄλλην, καί κοιμώμενος θεωρεῖ τάς ὑποθέσεις καί διοικεῖ τό βασίλειον, ἔχων συμβούλους καί ἐπάρχους ἀγρύπνους καί προσεκτικούς · εἶχε δε καί εις τήν κεφαλήν ἄλλα δύο πτερά νά δείξη τόν ἡγεμονικόν νοῦν καί τήν ὑπεροχήν τῆς τέχνης τοῦ βασιλεύειν καί διοικεῖν. Εἰς τάς σημαίας δέ τῶν ἄλλων Θεῶν ἔβαλε μόνον δύο πτερά εἰς τούς ὥμους · διότι αὐτοί τόσον μόνον ἦτον ἄξιοι, ὥϛε μόλις ἡμπορούσαν νά συϛρατεύουν ὡς σύμμαχοι, διοικούμενοι ὑπό τῶν δύο πτερῶν τῆς κεφαλῆς τοῦ Κρόνου. Εἰς τήν σημαίαν δέ τῆς Ἀϛάρτης ἔβαλε κεφαλήν Ταύρου.(Διά τοῦτο οἱ Ἰταλιῶται ἐζωγράφιζον τόν Ἰανόν διπρόσωπον, τόν ὁποῖον ἐνόμιζον Κρόνον) ». ( Ἀθ. Σταγειρίτου Ὠγυγία,τόμος Α΄σελ. 14)

εἰκών
 Μετά λοιπόν ὁ Κρόνος ἄρχισε τίς περιοδεῖες ἀνά τήν γῆν καί μοίραζε βασίλεια στά παιδιά του. Στήν Ἀθηνᾶ ἔδωσε τό βασίλειο τῆς Ἀττικῆς. Ἐκεῖ στήν περιοδεία ἐπεσε κάποιος λοιμός καί ἐπειδή πίστεψε πώς αὐτό ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἀνόσιας πράξεως κατά τοῦ πατρός του (πού τοῦ ἔκοψε τά αἰδοῖα) θυσίασε ἕναν υἱόν του, (τόν μοναχογιό πού εἶχε μέ μία νύμφη ὀνομαζομένη Ἀνωβρέτ), στόν Οὐρανόν. 


Ἔτσι ἔγινε ὁ πρῶτος ἀνθρωποθύτης ! Μετά τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ πιστοί του πού θυσίαζαν σ'αὐτόν τά τέκνα τους ! Ἔλεγαν,φυσικά, πώς αὐτή ἦταν παλαιά συνήθεια,δῆλα δή σέ μία μεγάλη δυστυχία νά θυσιάζῃ ὁ βασιλιᾶς τό πλέον ἀγαπητό του παιδί ! ( Ἰφιγένεια καί Ἀγαμέμνωνα θυμίζει,ἔ;)  

  Ἐδῶ ὅμως εἶναι τό πιό «ὡραῖο» ἀπό ὅλα. Μετά τήν θυσία,ὁ Κρόνος ἔκανε περιτομή,γιά νά ὑποφέρῃ καί αὐτός τήν ἴδια ποινή ὅπως ὁ πατέρας του καί νά ἐξιλεωθῆ. Καί πρόσταξε νά κάνουν ὅλοι οἱ ἄνδρες του τό ἴδιο,ἀκόμη καί οἱ σύμμαχοί του ! ( Βρέ γιά κῦττα ἀπό ποῦ κρατᾶ ἡ συνήθεια αὐτή ! )
 
Στήν συνέχεια ἔδωσε τήν Βῦβλον στήν θεά Βέαλτιν (Διώνη),τήν Βυρρητό στόν Ποσειδῶνα,Καβείρους,Ἀγρότας καί Ἀλιεῖς θεούς οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν ἐκεῖ τά λείψανα τοῦ Πόντου. Καί στόν Ἐρμή τόν Τρισμέγιστο ἔδωσε ὅλη τήν Αἴγυπτον.  (Ἕναν γῦρο,δῆλα δή,ὅλοι οἱ μάγιστροι !) 
Καί ἡ Ἀστάρτη,φοροῦσα τήν κεφαλήν τοῦ ταύρου,τριγυρνοῦσε ὅλη τήν γήν. ( ἡ ἱερή ἀγελάδα πού λέγαμε...) Ἐκεῖ πού τριγυρνοῦσε λοιπόν,βρῆκε ἕναν ἀετό καί τόν ἔπιασε καί τόν ἀφιέρωσε στήν Τῦρον,τήν ἱερά νῆσον ! 


Αὐτή ἡ Ἀστάρτη ἦταν ἡ Ἀφροδίτη καί ὁ ἀετός σύμβολον τῆς βασιλείας ( μέχρι σήμερα ἔτσι ; )

 
εἰκών

 Πᾶρτε καί τό τέλος γιά νά εύχαριστηθεῖτε δεόντως ! 

«τήν ἱϛορίαν ταύτην ἔγραψαν οἱ ἑπτά υἱοί τοῦ Συδύκ οἱ Κάβειροι, καί ὁ Ἀσκληπιός ὁ ὅγδοος ἀδελφός αὐτῶν, καθώς παρήγγειλεν αὐτούς ὁ Ἐρμῆς ὁ Τρισμέγιϛος. Ὁ δέ υἱός τοῦ Θαβίωνος ὁ πρῶτος Ἱεροφάντης τῶν Φοινίκων, οἶον ὁ Σαγχουνιάθων, ἀλληγορήσας αὐτήν καί μίξας πάθη κοσμικά και φυσικά, παρέδωκεν εἰς τούς Ἱερεῖς καί τελετάρχας τῶν μυϛηρίων, οἴτινες θέλοντες νά αὐξήσωσι τήν δεισιδαίμονα ἀλαζονείαν αὐτῶν, παρέδωκαν αύτήν μέ προσθήκην εἰς τούς διαδόχους αὐτῶν, ἐξ' ὧν ἧτον καί ὁ Ἴσιρις ὁ εὑρέτης τῶν τριῶν γραμμάτων, καί ἀδελφός του Χνᾶ ὅτις ἐπωνομάσθη πρῶτον Φοίνιξ.

 
 Παραλαβόντες δέ αὐτήν καί οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑπερέβαινον πάντας εἰς τήν εὐφυΐαν, οἰκειοποιήθησαν τά περισσότερα καί ἔτρεψαν εἰς μύθους διαφόρους καί ἀλληγορίας · ἐντεῦθεν ὁ Ἡσίοδος καί οἱ κυκλικοί ποιηταί ἔπλασαν τάς Θεογονίας, Τιτανομαχίας καί Γιγαντομαχίας αὐτῶν».
( Ἀθ. Σταγειρίτου Ὠγυγία,τόμος Α΄σελ. 15)
 

 Ἡ ΠελασγικήΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

2 σχόλια:

  1. Η διαστρέβλωση της διαστρέβλωσης από εβραίους ψευτο-φοίνικες. Παλιά παπαγαλιζανε πως η μινωική γραφή είναι φοινικικη. Τώρα..όλη μας την μυθολογία (κοσμογονία, θεογονια) ότι την φτιάξαμε αντιγράφοντας την φοινικικη.
    Ρε καθίκια...το λεπίδι θα το βρητε πάλι από τους νέους ναζί που φτιάξατε, τους τζιχαντιστες.
    Ένα δεύτερο ολοκαύτωμα, αλλιώς δεν στρωνετε. Φτάνει να μην μείνει πίσω κανένας...ας ελπίσουμε και σε τίποτα βομβιτσες προς εξαερωση σας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι φοινικες της μεσης ανατολης ηταν ΑΤΟΦΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕ΅Σ κρητικοι , νησιωτες , πελοπονησιοι , θεσσαλοι .Ποιοι πουστηδες αλλαξαν την καταγωγη των και με ποια στοιχεια ? Φοινικας = κοκκινος , φυσικα στον ρουχισμο και πολλες εγκυκλοπαιδειες απο το 1920 εως το 1960 εγραφαν οτι οι φοινικες ειχαν για θεο τον ΜΕΛΚΑΡΘ !!! Ολους τους περασαν για ηλιθιους και ουτε ενας αρχαιολογος δεν διαμαρτυριθηκε γιαυτην την ηλιθιοτητα , ΔΗΛΑ δη , εαν διαβασουμε την λεξη απο το τελος μας λεει για τον ΘΡΑΚΛΕΜ=ΗΡΑΚΛΕΣ !!!Πολλοι οι τεχνιτες αγγειων αγραμματοι και οπως τους βολευε τα εγραφαν αρκετοι στις ζωγραφιες...ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ""ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΟΤΑΝ"" ΦΥΛΛΟ ...ΕΙΝΑΙ δυνατον οι φοινικες οι ελληνες με τα χρωματα που δημιουργουσαν με κοχιλια , ειδικα το κοκκινο χρωμα , να ειναι βαρβαροι ? ΠΟΙΟΙ ΤΟΣΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΟΥΣ ΦΑΝΗΚΑΝ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ? Λαρισαιος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ