Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ή Ι. Σύνοδος μέ ἐντολή τής Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἀπαγορεύει την όπλοκατοχή καί το κυνήγι στούς κληρικούς...Ἐπειδή τό νά παραδώσει ἕνας Ἄντρας καί εἰδικά Κρητικός τόν ὁπλισμό του, είναι ότι ποιό άτιμωτική πράξη μπορεῖ νά κάνει, καί είναι θέμα ΤΙΜΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΜΟΥ.

ΑΠΛΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΤΟ ΟΠΛΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ.


ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΟΠΛΟ, παπα Δημήτρη.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.

 ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ.


Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Όσο για την ΑΝΙ-Ιερά Σύνοδο, θα έχουν το τέλος που αρμόζει στους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.  

Ό Κρητικός δέν ήμπορεί

μες' στή σκλαβιά νά ζήσει,

καί γιά νά ζήσει έλεύθερος

πρέπει νά πολεμήσει.

 

===Ή ἀφορμῇ γιά τό σχόλιό μου αὐτό, μοῦ δόθηκε σήμερα 21 Ἰουνίου 2017 ὅταν μετά άπό τηλεφωνική ἐντολή άπό τίς δυνάμεις καταστολῆς, [ πού ἐκτελῶντας ἐντολές τού Ἀρχηγείου τους, - οἱ όποίοι ὑπάκουσαν σέ ἐντολές τής Ἱεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Ἑλλάδος, - οἱ όποίοι ἐνεργοῦνε στό ὄνομα τής Νέας Τάξης καί τής Παγκοσμιοποίησης, ] νά παραδώσω μέσα σέ μία ἑβδομάδα τήν κυνηγετική καραμπῖνα πού κατέχω νόμιμα μέ όλα τά παραστατικά της, καί χωρίς καμία παραβατική συμπεριφορά άπό μέρους μου δι' αὐτῆς, διαφορετικά θά προχωρήσουν σέ κατάσχεση τού ὅπλου, καί σύλληψής μου.


Ἐπειδή τό νά παραδώσει ἕνας Ἄντρας καί εἰδικά Κρητικός τόν ὁπλισμό του, είναι ότι ποιό άτιμωτική πράξη μπορεῖ νά κάνει, καί είναι θέμα ΤΙΜΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΜΟΥ.

ΑΠΛΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΤΟ ΟΠΛΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ.

==============================

Ή ΕΛ.ΑΣ. ἀποφάσισε ἐν ἔτη 2017 νά ὑλοποιήσει ἀπόφαση τής Ἱεράς Συνόδου ἡ ὁποία εἶχε ληφθεῖ ἀπό το 2006!

Σύμφωνα μέ αὐτή, οἱ κληρικοί δέν πρέπει νά έχουν δικαίωμα στήν κατοχή πυροβόλων ὅπλων καί οἷ ὅποιες σκοπευτικές ή κυνηγετικές ἄδειες θά πρέπει νά τούς ἀνακληθοῦν.

Τήν ἀπόφαση τής Ἱεράς Συνόδου ἀποφάσισε νά ὑλοποιήσει τό Άρχηγείο τής ΕΛ.ΑΣ. ὅπου τό Σεπτέμβριο μέ ἐσωτερική διαταγή πρός ὅλες τίς ἀστυνομικές διευθύνσεις ζήτησε τήν ἀνάκληση τών άδειών άπό ὅλοις τούς κληρικούς.

Μέχρι καί σήμερα έχουν ἀφαιρεθεῖ περίπου 350 ὅπλα, καί ἐκτιμᾶται ότι ὑπάρχουν 1000 νόμιμα ὅπλα στά χέρια κληρικῶν στή χώρα μας.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει τό σχετικό ἄρθρο στό defencenet, ή ἐντολῇ τής ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει άπό τήν γενική ἀντίληψη τρόϊκας-κυβερνώντων ότι τά ὅπλα θά πρέπει νά μαζευτοῦν άπό κατόχους οἱ όποίοι ἀνήκουν στό στενό «ἐθνικό πυρῆνα».

==============================

Σέ καθολική λοιπόν ἀπαγόρευση τής όπλοφορίας καί όπλοχρησίας γιά τούς κληρικούς ὅλων τών βαθμίδων προχώρησε ή Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τής Ἐκκλησίας τής Ἑλλάδος.

Μέ ἐγκύκλιο σημείωμά της πρός τήν Ἀρχιεπισκοπή Άθηνών καί ὅλες τίς Μητροπόλεις, ή Δ.Ι.Σ. ἀπαντῶντας σέ σχετικό ἐρώτημα πού δέχθηκε, ὑπενθυμίζει πώς «ή όπλοφορία δέν συνάδει πρός τό ἱερατικόν σχῆμα» καί καλεῖ τούς κληρικούς τής χώρας ὅλων τών βαθμίδων νά μήν φέρουν ὅπλα.

=========================

Οί Άγιοι Πατέρες ὅμως, σέ κάθε Ἐθνικῇ ἐπέτειο, καί σέ κάθε ἐκδήλωση μνήμης πεσόντων, δέν χάνουν τήν εὐκαιρία, γιά τό θεαθῆναι, νά βρίσκονται στήν πρώτη σειρά τών έπισήμων, γιά νά τιμήσουν δῆθεν καί τούς κληρικούς, πού ἔπεσαν γιά τού Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τής Πατρίδος τήν Ἐλευθερία στά παιδία τών μαχῶν,, καί ὑπερηφανεύονται γι' αὐτό.

Σήμερα ὅμως ἔδειξαν τό πραγματικό τους πρόσωπο....

Δυστυχῶς τώρα πού ή Πατρίδα βρίσκεται ὑπό κατοχή άπό τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, οἱ ντόπιοι συνεργάτες τών κατακτητῶν, κάνουν τά πάντα γιά νά φυλακίσουν καί νά φιμώσουν κάθε ἐλεύθερη συνείδηση καί φωνή.

Τό μῖσος καί ή προδοσία γιά τούς Ἕλληνες καί ότι τό Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, συνεχίζεται,

Ἔτσι, ζηλεύοντας τίς ἀπαγορεύσεις όπλοκατοχής τών ντόπιων δικτατορικῶν καθεστώτων καί τών ξένων κατακτητῶν τής Πατρίδας, άπό τό 1821 ἕως καί τό 1967, προχώρησε ἦ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος της Ἐκκλησίας της Ἑλλάδος σε ἀπαγόρευση της όπλοφορίας καί όπλοχρησίας γιά τους κληρικούς ὅλων των βαθμίδων.

Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!! Δέν συνάδει ή ἰδιότητα τού Κληρικοῦ μέ τήν όπλοκατοχή.....

Η ΑΦΟΡΜΗ!! Πληθαίνουν οἱ ἐλεύθερες φωνές.. Οί Έλληνικές φωνές.. Οἱ φωνές ἀντίστασης καί ἐλευθερίας.

Η ΑΙΤΙΑ!! Έκτελούν ἐντολές τής Νέας Τάξης Πραγμάτων, τής Παγκοσμιοποίησης καί τού Οἰκουμενισμοῦ .

Ξέχασαν αὐτοί πού ἀρνοῦνται νά φέρουν τόν Τίμιο Σταυρό στό στῆθος τους, ότι σέ ὅλους τούς Ἐθνικούς ἀγῶνες, οἱ παπᾶδες ἦταν μπροστά, μέ τόν Σταυρό στό 'να χέρι, καί τό Ντουφέκι στ' άλλο.

===========================

Σέ κάθε χρονικῇ περίοδο ἀγώνων τοῦ Ἔθνους μας, ἱστορικός ὑπῆρξε ὁ ρόλος, τόν ὁποῖο διεδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία μας καί τεράστια ἡ συμβολῇ της στήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ καί τοῦ τόπου.

Εἶναι μεταξύ τῶν πρωτεργατῶν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς κατεχόμενης καί δοκιμαζόμενης Πατρίδος, στήν πρώτη γραμμῇ τοῦ Ἀγῶνος, στό Μέτωπο, στίς μυστικάς ὁμάδες Ἀντίστασης, στά νοσοκομεῖα, στά σανατόρια, στά σχολεῖα, στίς φυλακές, στά ἀνακριτικά ὑπόγεια, στά στρατόπεδα, στούς τόπους ἐκτελέσεως, στά ὁλοκαυτώματα, στά συσσίτια, στίς διαμαρτυρίες.

============================

Ἅγιοι Πατέρες.... Ὅποτε ή πατρίδα κινδύνευσε άπό ἐσωτερικούς ή ἐξωτερικούς ἐχθροῖς, ύπήρχαν πάντα καί αὐτοί οἱ παπᾶδες πού θυσιάζανε ἀκόμα καί τήν ζωή τους, γιά ότι ποιό ὄμορφο καί ἱερό μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη οἱ πρόγονοί μας,,, Τήν Θρησκεία, τήν Πατρίδα, καί τήν Οἰκογένεια,,, δηλαδή τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.


Πάντα βέβαια ύπήρχαν καί Νενέκοι, Έφιάλτες, καί Συνεργάτες τών ἐχθρῶν τού Ἔθνους, οἱ ὀσφυοκάμπτες καί σφογγοκωλάριοι έκείνοι πού έκαναν ἀπόλυτη ὑπακοή στούς προστάτες καί τά ἀφεντικά τους, ἀρκεῖ νά τούς ἱκανοποιούσανε, καί νά ἦταν ἀρεστοί σέ αὐτούς.

Αὐτοί πού καί στό παρελθόν ἔκαναν πολλές προσπάθειες άφοπλισμού τών Κρητικῶν καί μέσα σέ αὐτούς καί τών παπάδων...

Ἐνδεικτικά ἀναφέρω μερικές χρονολογίες.

==========================

ΤΟ 1822.

1η ἀπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικῶν...

Στῆ Δυτική Κρήτη ὁ Χασάν πασᾶς, βλέποντας τή γενναία ἀντίσταση τών Ἑλλήνων, ἀποφάσισε νά μεταχειριστεῖ ἄλλο τρόπο γιά νά τούς ὑποτάξει.

Ἐξανάγκασε τόν ἀποφυλακισμένο, γιά τό σκοπό αὐτό, ἐπίσκοπο Κυδωνίας Καλλίνικο νά ζητήσει ἀπό τούς ἐπαναστάτες παράδοση τών ὅπλων καί ὑποταγή.

============================

το 1899

2η ἀπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικῶν...

Ἀρχές του 1899 μέ σχετική διαταγή του πρώτου ὕπατου ἁρμοστή Κρήτης, Γεωργίου, δευτερότοκου γιοῦ του μονάρχη της Ἑλλάδας, Γεωργίου Α', ἔχουμε τόν άφοπλισμό των χριστιανῶν της Κρήτης ἀπό ἀπόσπασμα των εύρωπαϊκών δυνάμεων.

'Ο καιρός της "αὐτονομίας" τής Κρήτης- στήν πραγματικότητα κατοχῆς ἀπό τις μεγάλες δυνάμεις της ἐποχῆς, Ἀγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ἰταλία, με οὐσιαστικό λόγο στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία- καί ἕνα πρῶτο βῆμα εἰρήνευσης ἦταν ἡ παράδοση των ὅπλων των Κρητῶν ἐπαναστατῶν.

=================================

ΤΟ 1905 - Τό ἐπαναστατικό κίνημα τού Θερίσου

3η ἀπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικῶν...

Μέ τό άκουσμα τής ἐπανάστασης ἡ ἀντίδραση τού ὕπατου Ἁρμοστή Γεωργίου ἦταν ἄμεση, ἐπιβάλλεται λογοκρισία σ’ όλα τά ἔντυπα, γίνεται κατάληψη τών ταχυδρομείων καί τών τηλεγραφείων ἀπό τήν άρμοστειακή χωροφυλακή, καί 4 ζητεῖτε ή παράδοση τού όπλισμού..

Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀξιώνουν τήν παράδοση τού όπλισμού τών έπαναστατών, ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν ἀλλιῶς θά προβοῦν σέ κήρυξη τού Στρατιωτικοῦ νόμου.

============================

ΤΟ 1938 - Ένοπλη εξέγερση κατά τής δικτατορίας τού Μεταξά

4η ἀπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικῶν...

Ή κυβέρνηση Μεταξά ὑπό τόν φόβο ἐπανάστασης λόγῳ τού φιλελεύθερου φρονήματος πού διακατεῖχε τήν πλειοψηφία τού Κρητικοῦ λαοῦ, ὥς ύποστηρικτών ἄλλωστε τού Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πέτυχε μέ τέχνασμα τόν άφοπλισμό τών Κρητικῶν.

Ὑπὸ τό πρόσχημα τής ἐνίσχυσης μέ ὅπλα καί πυρομαχικά τού Μετώπου στήν Ἀλβανία, ή κυβέρνηση Μεταξά ζήτησε τήν παράδοση τού όπλισμού τών Κρητικῶν.

Δυστυχώς ό όπλισμός αύτός ούδέποτε κατέληξε στό μέτωπο....,

===================================================

ΤΟ 1941

5η άπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικών...

Δυστυχῶς πάλι ὑπό τόν φόβο ἐπανάστασης τών Κρητικῶν, μέ νεώτερη διαταγή τής κυβέρνησης τόν Μάρτιο τού 1941, τά τάγματα τής έθνοφυλακής καταργήθηκαν, καί ζητήθηκε ή ἐπιστροφή τών διακριτικῶν καί τού ύλικού, καί ή παράδοση τού όπλισμού!

Ή κυβέρνηση φοβόταν τόν άδούλωτο χαρακτήρα τών Κρητικών, καθώς είχε προηγηθεί τό 1938 ένοπλη έξέγερση στά Χανιά κατά τού δικτατορικού καθεστώτος.

==========================

ΤΟ 1967

6η ἀπόπειρα άφοπλισμού τών Κρητικῶν...

Ή στρατιωτική Κυβέρνηση τών Συνταγματαρχῶν, δίνει ἐντολῇ στούς ταγματασφαλῖτες, νά προβοῦν στήν συλλογή πληροφοριῶν καί στοιχείων γιά ὅσους κατέχουν ὁπλισμό, καί μέ ἀτομικές προσκλήσεις, διατάσει τήν παράδοση αὐτῶν στά κατά τόπους φρουραρχεῖα – στρατολογικά γραφεῖα.

==============================

Τί κατάφεραν άπό τότε μέχρι σήμερα οἷ προδότες τού Ἔθνους;;;

Τήν σταδιακή ὑποδούλωσή μας στήν Νέα Τάξη, μέ τήν ἀνοχή, σιωπή ή καί τήν εὐλογία σας.

Μή χαίρονται ὅμως οἱ ρουφιάνοι, γιατί....

Ὅταν ή ἀδικία γίνεται νόμος, είναι ὑποχρέωσή μας νά ἀντισταθοῦμε.....

Καί ἀκόμα....

«ὅπου ή ἐξουσία άφαιρεί τάς λαϊκάς ἐλευθερίας διά πραξικοπήματος, ἐκεῖ ἀνοίγεται πλέον ή νόμιμος ὁδός τών ἐπαναστάσεων, καί διά τής ὁδοῦ ταύτης θά ἐξήρχετο ό ὑπέρ τών ἐλευθεριῶν του ἀμυνόμενος λαός, συντρίβων άνηλεώς πᾶσαν ἐναντίαν δύναμιν».

Βάλτε το καλά στό μυαλό σας καί ἀλλάξετε κεφαλή όσο είναι καιρός.........

 

 

=======================================
π. Δημήτριος Χανιά.ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

8 σχόλια:

 1. ΜΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΟΠΛΑ Ο ΠΑΠΑΣ.
  ΕΤΣΙ ΑΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ.
  Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ.
  ΠΑΠΑ, ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.xaftas.com/neo/p-kammenos--tha-tous-kratisoumeoi-parakato-poleis-tha-einai-mousoulmanikes.php

  Σ.Ο.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιος άλλος "άγιος Εθνάρχης",ποιος "επαναστάτης" Θεομπαίχτης, εισηγήθηκε τέτοια απόφαση? Ποιος άλλος εκτός από τον πρωτεργάτη της πανθρησκείας και υποτακτικό του πάπα? Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος επισκέφθηκε την Α.Αθλιότητα τον πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ τον Δεκέμβριο του 2006. Το ύφασμα της Πατρίδος ξηλώνεται με γρήγορους ρυθμούς από τα άθλια επισκοπικά όργανα του σατανά και το πόπολο πίνει νερό στο όνομά τους,αντί να τους αρπάξει από τα γένια και να τους ξυρίσει δημόσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΩ .
  ΟΥΤΕ ΦΛΕΦΑΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΕΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ .........
  ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ , ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ...........
  ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΕΣ ΡΟΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ......
  ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ........
  Ε! ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΑ ............
  ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΠΑΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ...........
  ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ..........
  ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΛΤΟ ΒΑΒΕΛ................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σιγά τους άντρηδες τους κρητικούς. Μόνο για μπαλωθιές τα έχουν και εκεί σκοτώνει ο ένας τον άλλον από το χασίσι και το ρακί. Μούσχαροι και γρόνθοι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στα καθαρματα και αντιχριστους της Νέας Τάξης Πραγμάτων θελουν ντουφεκισμα με τις καραμπινες στο πισινο τους με βολια που ειναι για αργιογουρουνα ! Φωτια και τσεκουρι στους προσκυνημεμους !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εχει στερεψει η φαντασια σας και το δαιμονιο σας, μονο τα δικανα και οι καραμπινες υπαρχουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΕΡ ΝΑ ΜΙΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΙΕΡΟΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ.ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η ΜΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ.ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΩΦΟΝΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ