Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΗΣ: «ΣΙΩΠΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΟΥΣ»

Ο ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
 Γέροντος Γρηγορίου
 Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Ορους
 
 

Ἡ ἑνότης ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ-Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ τὰ πάντα καλῶς θεολογοῦντες ὁμιλοῦν ὅτι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι στὴν Εὐχαριστία καὶ ὑπάρχουν συγγραφὲς οἱ ὁποῖες ἀναπτύσσουν τὸ θέμα αὐτό.

 Δὲν ἀρνούμαστε αὐτὴν τὴν φοβερὴ ἀλήθεια καὶ δεχόμαστε μετὰ πάσης πίστεως καὶ φόβου Θεοῦ ὅτι μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ φοβερὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας φαίνεται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως πολὺ σωστὰ τονίζει καὶ ἐπισημαίνει ἐπίσημα ἡ σύνοδος τῶν προκαθημένων ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Κρήτῃ.


Παρακολουθώντας ὅμως καὶ συμμετέχοντας στὸ ὕψιστο αὐτὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅλοι διερωτώμεθα: Ποιά θεία Εὐχαριστία; Αὐτὴ ποὺ τελεῖται ἀπὸ ἕναν ἁπλὸ λευΐτη στὰ ἀπομακρυσμένα χωριὰ τῆς χώρας μας ἢ αὐτὴ ποὺ ἐπιτελεῖται ἀπὸ σμῆνος ἀρχιερέων σὲ πανηγύρια καὶ ὀνομαστήρια;

 Σ᾽ αὐτὲς τὶς Λειτουργίες πῶς νὰ φανῆ ὁ Χριστὸς μέσα ἀπὸ τὰ χρυσοποίκιλτα στέμματα, ἄμφια, κινήσεις καὶ φωτογραφίσεις; 

Ποιός κάνει στὴν ἄκρια ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες νὰ φανῆ ὁ Χριστός, ὅταν μέσα βαθιὰ στὴν καρδιά τους ἔχει ριζώσει ἡ πίστη ὅτι αὐτοὶ ἵστανται εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ, καὶ δὲν εἶναι ἁπλοὶ διακονητὲς τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου; 
 
 
Ἔλεγε ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος: «Μέσα σ᾽ αὐτὰ τὰ συλλείτουργα χάνω τὸν Χριστό, χάνομαι κι ἐγώ».

Κανεὶς δὲν ἐνθυμεῖται ὅτι μέχρι τὸν ΙΣΤ΄ αἰῶνα ὁ ἀρχιερεὺς ἀπέθετε ὅλα τὰ μπιχλιμπίδια καὶ λειτουργοῦσε σὰν ἁπλὸς πρωτόπαπας.
 
 
 Μεγαλοπρεπέστατα ἀκούγονται «Εἰς πολλὰ ἔτη» ἀπὸ τὴν μιά, «Μνησθείη Κύριος τῆς ἀρχιερωσύνης σου» ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἐντελῶς ἄτονα καὶ στραγγαλισμένα ἀκοῦς τὸ «Κύριε, ἐλέησον», τὴν πιὸ μεγάλη αὐτὴ προσευχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Ἕνας περιβόητος μουσικὸς τῆς Θεσσαλονίκης ἔλεγε τόσο μακρόσυρτο τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη», ποὺ ἄθελά σου ἔβγαζες κακότροπα: «Ἐπιτέλους, σκάσε», καὶ ἤτανε νὰ λυπᾶσαι καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔλεγε καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἄκουγε.

 Πότε φάνηκε σημεῖο θεοφανίας μέσα σ᾽ αὐτὰ τὰ συλλείτουργα; Παρακολουθώντας τα, νιώθεις σὰν νὰ πέφτη χαλάζι ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ κρύβγεσαι, γιὰ νὰ φυλάξης τὴν κεφαλή σου. Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ δείξουμε τὸ βυζαντινὸ μεγαλεῖο!

 Μάλιστα καὶ ὁ Σμέμαν, ποὺ σφόδρα τὸ ἀποστρεφόταν, λειτουργοῦσε μὲ μίτρα χρυσοποίκιλτη. Εἶχε μάθει πολὺ καλὰ τὴν ἑλληνικὴ παροιμία: «Ὅπως μὲ τιμᾶ τὸ ροῦχο μου δὲν μὲ τιμᾶ ἡ μάννα μου». Ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια… ρῦσαι ἡμᾶς, Κύριε.

Διάκονος στὴν ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἑτοίμαζε τὰ τῆς χειροτονίας ἐπισκόπου. Ὁ ὑποψήφιος μὲ μιὰ τσαντούλα βρέθηκε πρωΐ-πρωῒ στὴν μητρόπολη.
− Τί ἑτοιμάζεις, διάκονε;
− Τὰ τῆς χειροτονίας, πάτερ.
− Εἶναι καλὸς αὐτὸς ποὺ θὰ χειροτονηθῆ;
− Πάτερ μου, καλὸς λένε ὅτι εἶναι, ἀλλὰ ὅλοι τους, ὅταν φορέσουν τὰ χρυσᾶ καπέλα, δαιμονίζονται, καβαλικεύουν τὸ καλάμι, ὅπως λέμε στὴν πατρίδα μου.

Προχώρησε ἡ χειροτονία καὶ ὁ διάκονος ἐννόησε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ ὑποψήφιος. Πρηνηδὸν ἐζήτησε συγγνώμη. Κι ὁ Ἱερόθεος, ἐπίσκοπος πιὰ Παροναξίας, τὸν ἐσήκωσε πάνω, λέγοντάς του:
− Γιατί ζητᾶς συγγνώμη; Ἐπειδὴ εἶπες τὴν ἀλήθεια;

Πόσο πιὸ ὠφελημένοι θὰ ἤμαστε, ἂν ἀκούγαμε ἀπὸ τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης πῶς ἐπιτελεῖται ἡ θεία Εὐχαριστία, γιὰ νὰ φέρνη τὴν ἑνότητα στὴν Ἐκκλησία. Θὰ γυρίσουμε ἄραγε στὰ χρόνια τὰ εὐλογημένα ποὺ θὰ τελῆται ἡ θεία Λειτουργία ἀπὸ διακονητὲς τοῦ μυστηρίου καὶ ὄχι φανταχτερά, γιὰ νὰ προβάλλεται δῆθεν στὸν κόσμο ἡ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια; 

Θὰ ἀφανιστοῦν ἄραγε οἱ περιττὲς ἐκφωνήσεις, ὅπως «τὸν τρισάγιον ὕμνον ἀναμέλπομεν» καὶ τὰ «Ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ», τὰ ὁποῖα λέγονται γιὰ νὰ διαφοροποιῆται ἡ Λειτουργία τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ τοῦ πρεσβυτέρου;

Καὶ ἐπιτέλους πότε θὰ σταματήση ἡ μητρόπολη νὰ εἶναι τὸ μιτάτο ποὺ θὰ ἁρμέγη τὶς ταλαίπωρες ἐνορίες; Στέρφα καὶ γαλάρια πρέπει νὰ ἁρμεχτοῦνε γιὰ τὶς πολλαπλὲς ἀνάγκες τῆς κάθε μητροπόλεως, ὅταν μάλιστα πρόκειται ὑψηλὰ πρόσωπα νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ φιλοξενηθοῦν στὴν ἐπισκοπή.

Συμπαθᾶτε με, νὰ συνεχίσω ὀλίγον τὸ χειρουργεῖο μὲ τὸ εὐλογημένο νυστέρι.
Μητροπολίτης ἔλεγε ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐμποδισμένοι τῆς ἱερωσύνης, γιατὶ τὸ μυστήριο τῆς ἱερωσύνης συγχωρεῖ ἁμαρτίες(!). Τέτοιο πρᾶγμα δὲν μᾶς παραδόθηκε.

Ἕτερος ἑτοιμάζει τράπεζα ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ Σαρακοστὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μὲ ὅλα τὰ ἀρτύσιμα φαγητὰ καὶ παρακινεῖ ἐπίμονα τοὺς συνδαιτυμόνες νὰ ἀπολαύσουν τὸ συμπόσιο, γιατὶ εἶναι ἐπισκοπικὴ εὐλογία. 

Μόνον ἕνας βρέθηκε νὰ τοῦ πῆ ὅτι ἀπὸ τὴν μάννα μου παρέλαβα Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἀρτύσιμα νὰ μὴν τρώω, καὶ περιωρίστηκε σὲ μιὰ σαλάτα.

Ἐπίσκοποι βρέθηκαν τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς σὲ νησάκι τοῦ Ἀρχιπελάγους καὶ ὁ ταπεινὸς λευΐτης τοὺς προσκάλεσε νὰ λειτουργήσουν. Τοῦ ἀπήντησαν: «Ἐμεῖς δὲν ἤρθαμε ἐδῶ γιὰ Λειτουργίες• ἤρθαμε γιὰ παραθέριση»!

Ἀρχιεπίσκοπος μακαριστός, ποὺ ἔφεγγε φιλάνθρωπος καὶ ἐκήρυττε τὰ μέλλοντα −ὅτι ἀπὸ τοῦ χρόνου δὲν θὰ ἀγοράζουμε καρπούζι νὰ φᾶμε, ἀλλὰ φέτα καρπουζιοῦ− ὅταν ἐκοιμήθη εὑρέθη μὲ τριακόσια ξενόκουμπα διαμαντοκόλλητα καὶ στὴν οἰκία του ἐνοικιασμένους πίνακες ἀπὸ τὸ Μπενάκειο Μουσεῖο, γιὰ νὰ κοσμοῦν τὸν χῶρο του. Καὶ ὁ κοσμάκης τραβάει τὴν μιὰ ἄκρη τοῦ παπλώματος, γιὰ νὰ σκεπάση τὴν ἄλλη.

Σὲ μιὰ κωμόπολη συμμετεῖχα στὴν χειροτονία ἑνὸς παπᾶ. Ὅταν τελείωσε ἡ θεία Λειτουργία, ὁ ἐπίσκοπος αὐτός, ἀντὶ ἄλλου εὐχαριστῶ, εἶπε στοὺς ψάλτες: «Μοῦ φάγατε πέντε Εἰς πολλὰ ἔτη». Πῶς βρέθηκε αὐτὴ ἡ εὐχὴ νὰ ψάλλεται συνέχεια, καὶ μάλιστα μέσα στὴν θεία Λειτουργία, δὲν γνωρίζω.

Εἶχε καὶ φήμη ἀμνησίκακου ἀρχιεπισκόπου. Ἐγκαινιάζοντας ὅμως ἔκθεση βιβλίου καὶ βλέποντας σὰν πρῶτο βιβλίο τὴν βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν δείλαιο παπᾶ νὰ τὸ ἀποσύρη.

 Ὁ προκάτοχός του, πραγματικὰ ἀσκητικὴ μορφή, δι᾽ ἐπιστολῆς τοῦ συνέστησε κάποια πρόσωπα νὰ μὴ τὰ προχωρήση στὴν ἱερωσύνη, γιατὶ ἦταν ἐμποδισμένα. Εἰς πεῖσμα, καὶ δεσποτάδες τοὺς ἔκανε! 

Εἶναι βλέπετε συνήθεια τῶν τελευταίων ἀρχιεπισκόπων νὰ προάγουν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ τὴν καθαρίστρια τῆς ἐπισκοπῆς τους, ἀνεξέλεγκτα, ἀπερίσκεπτα. Κι ἂν δὲν ὑπάρχη μητρόπολη χηρευάμενη, κάποιο κομματάκι θὰ κόψουμε νὰ τοὺς δώσουμε, γιὰ νὰ ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ μητροπολίτες μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Αὐτὰ τὰ τελευταῖα φαινόμενα ἀποδυναμώνουν τὴν Ἐκκλησία κι ἔτσι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία στερεῖται τόλμης σὰν ἐκείνης τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἀριμαθαίου, καὶ σιωποῦν οἱ ἐπίσκοποι καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ λύκος ἁρπάζει τὰ πρόβατά τους μέσα ἀπ᾽ τὴν ἀγκαλιά τους.

Ἔτσι, ἂν καὶ οἱ κρατοῦντες ἄθεοι καὶ διεστραμμένοι ρίχνουνε χαλάζι στὸ ποίμνιό τους, δὲν τολμοῦν νὰ ἀνοίξουν ἀλεξίβροχο νὰ τὸ προστατεύσουν. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ χειροπιαστὸ σημεῖο τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ ποιμνίου, τέλεια ἐξουθένωση τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος.

Ἀρχιεπίσκοπος βαρβάτος τὰ τελευταῖα χρόνια ἔλεγε σὲ συνεπίσκοπό του.
− Σὲ βλέπω τρεμάμενο νὰ μεταλαμβάνης καὶ διερωτῶμαι: Ἀλήθεια πιστεύεις ὅτι αὐτὸ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ εἶναι σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ;
− Ναί, τὸ πιστεύω!
Καὶ ἀκολούθησε εἰρωνικὴ κίνηση τῆς κεφαλῆς. Στὴν μητρόπολή του λειτουργοῦσε πολλὲς φορὲς καὶ δὲν μετελάμβανε!

Βάστα, Χριστέ, τὰ ξεκάρφωτα κεραμίδια, γιὰ νὰ μὴ μείνη ἀσκεπὴς ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, νὰ μὴ χάσουμε τὴν κληρονομιὰ ποὺ μᾶς ἀφῆκε ὁ δεσπότης Χριστός.
Καὶ ἄλλα πολλὰ ἤθελα νὰ ἀραδιάσω, ἀλλὰ γιὰ λόγους σεμνότητος καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἐκκλησία σιωπῶ καὶ τὰ θάπτω στὸ μνῆμα τῆς λησμονιᾶς…

Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα, μὲ αὐτοὺς τοὺς πρωτοπαπάδες, πῶς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ; Ἀναμένω στὸ ἀκουστικό μου… Ὅσο καὶ νὰ εἶστε ἀπησχολημένοι, παρακαλῶ βρεῖτε χρόνο νὰ μοῦ ἀπαντήσετε, γιατὶ δὲν μπορῶ νὰ ξεκολλήσω ἀπὸ τὸ ἐρώτημά μου: μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα πῶς μπορεῖ νὰ ὑπάρχη ἑνότητα ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ;

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης
ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

11 σχόλια:

 1. +ΙΓΖ
  ΟΜΩΣ τὸ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ προχθεσθνό Μήνυμα τῆς «Ἔκτακτης Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὅρους» TΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ ΚΙ ΕΣΥ «ΑΓΙΕ» ΗΓΟΥΜΕΝΕ

  Δηλαδή, ἕνα παραπλανητικὸ κείμενο ποὺ καλύπτει καὶ ἐκφράζει τὶς Φαναριώτικες κακοδοξίες. Ἕνα κείμενο ποὺ γράφτηκε μὲ σκοπιμότητα, ὥστε πίσω ἀπὸ θεολογικὴ θεωρητικολογία καὶ ὡραιολογία, νὰ ἀποκρύψει ὅτι τὶς ἡγετικὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, σήμερα τὶς ἔχουν καταλάβει ψευδοποιμένες, «λύκοι ἅρπαγες» ποὺ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία.

  Oἱ Ἁγιορεῖτες διαβεβαιώνουν ὅτι ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι «ὁ φύλαξ τῆς Πίστεως» ὅτι «ἀνήκωμεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ Σῶμα Χριστοῦ», δὲν μᾶς λένε ὅμως, ἂν ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησία οἱ αἱρετικοί! Καὶ οἱ αἱρετικοί, ἔστω κι ἂν κατέχουν θρόνους Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν, ἔστω κι ἂν τελοῦν μυστήρια, δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, ὡς ψευδεπίσκοποι καὶ φθορεῖς τῆς Ἐκκλησίας κι «ὡς ἀποστάντες τῆς Ἀληθείας»!
  Κι ἂν οἱ Ἁγιορεῖτες, παρουσιάζουν τοὺς λύκους ὡς πρόβατα, τότε πῶς ὁ Λαός, «ποιμαινόμενος» ἀπὸ λύκους εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει ὑγείαν, καὶ διαύγειαν πνεύματος, καὶ θέληση νὰ ἀποβάλλει ὅσα αὐτὸ θεωρεῖ ξένα» τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀφοῦ οἱ Ἁγιορεῖτες τὰ ξένα τὰ παρουσιάζουν ὡς οἰκεῖα;
  Καὶ πῶς οἱ Ἁγιορεῖτες (ὡς νὰ εἶναι ἀφελεῖς καὶ πρωτάρηδες εἰς τὰ τῆς Πίστεως) μᾶς λέγουν ὅτι «αἱ ταραχαὶ ὁδηγοῦν εἰς σχίσματα», καὶ τάχα θέλουν νὰ προλάβουν αὐτὰ τὰ σχίσματα ποὺ πιθανὸν θὰ γίνουν, ἀλλὰ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ τὸ δογματικὸ ΣΧΙΣΜΑ (Ἰ. Ρωμανίδης) ποὺ ἤδη ἔχουν κάνει οἱ Οἰκουμενιστές, ἀφοῦ κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ αἱρετίζοντες ἀποσχίζονται τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας;
  Γιατί, πατέρες, διαστρέφετε τὰ πράγματα, καὶ κρύβετε τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων μας; Δὲν μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι ὅτι ὅσοι εἶναι μὲ τὴν Ἀλήθεια, αὐτοὶ εἶναι μὲ τὸν Χριστό καὶ στὴν Ἐκκλησία Του, κι ὅσοι εἶναι μὲ τὸ ψεῦδος τῆς αἱρέσεως ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπ’ αὐτήν; Καὶ μὴ μᾶς πεῖτε ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικοὶ οἱ Οἰκουμενιστές, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία δὲν τοὺς καταδίκασε ἀκόμα. Διότι, ὅπως πολὺ ὡραῖα μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοί μας, ἕνας ἐγκληματίας, δὲν γίνεται ἐγκληματίας ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ καταδικαστεῖ ἀπὸ τὸ δικαστήριο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔκανε τὸ φόνο!

  Κρίμα καὶ πάλι κρίμα! Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο ἄνοιξαν τὸ στόμα τους οἱ Ἁγιορεῖτες κι ἀντὶ νὰ κατονομάσουν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ καθοδηγήσουν τὸ Ποίμνιο νὰ ἀπομακρυθεῖ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀλλοίωση τῆς Πίστεως, τὸ καθησυχάζει πρὸς δόξαν τῶν αἱρετικῶν τοῦ Φαναρίου!

  Για όποιον ενδιαφέρεται να δει το κείμενο
  scripta---manent.blogspot.gr  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και που νά'ξερε Ο Παγκοσμίου Φήμης Ιστορικός, που αναφέρεται, με Τον Απαιτούμενο πάντα Σεβασμό, στην Ελληνική Τραγωδία (βίντεο) πως υπάρχουν Και Χειρότερα : Μία Ωραία Ατμόσφαιρα, ως δαπάναις μας σιτιζόμενοι εν τω Πρυτανείω, Ενωμένοι Οικουμενιστές και ΑντιΟικουμενιστές Αρχιερείς και Ιερείς Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ύ Ν Τον Τριαδικό Τους Θεό, για Τον (κατά παραχώρησιν Του) Μνημονιακό μας Γολγοθά, γιατί, ως ΕλληνοΧριστιανΟρθόδοξοι αντ'Εκείνου Ποιμένες, ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΟΙ να ακολουθούν, μετὰ πάσης Πίστεως και Φόβου Θεού, Την Πατερικήν Παράδοσιν.

   Κατά Τον Απαράβατον Αυτόν Θείον Κανόνα, όπως πολὺ σωστὰ τονίζει και επισημαίνει επίσημα και Η Σύνοδος των Προκαθημένων εν τη νήσω τη καλουμένη Κρήτη, Η Θεοδώρητος Ενότητα της Εκκλησίας Αναδεικνύεται Αποκλειστικά και Μόνον μέσα από Το Φοβερὸ Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εφόσον Αυτό τελείται απὸ σμήνος αρχιερέων με χρυσοποίκιλτα στέμματα, άμφια, θεατρικές κινήσεις καὶ φωτογραφίσεις, σε πανηγύρια και ονομαστήρια.

   Και, αναντίρρητα, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς με Τας Θείας Ευχαριστίας Των Αγίων Πατέρων, στις δύσκολες ώρες που περνάει Η Πατρίδα, Η Ελπίδα εξ ΄Υψους Συνηγορίας, μέσω Ευχαριστιών, για Την Σωτηρίαν μας ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΚΆΠΟΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΆ.

   https://youtu.be/asi5DIsVaYw?t=76

   Διαγραφή
 2. ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ποιοι ειναι αυτοι ? Ποτε ηρθαν ? Απο που ειναι? Σε ποιους απευθυνονται ? [ΠΟΛΥ ΘΙΒΕΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΧΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ !!!!!!!!!!!!!!] ΤΕΛΙΚΑ ΤΗς ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΙΑΤΙΣΜΟ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ......απο την νηστεια εχει ελαχιστη κοιλια ......Ο φουστανατος της φωτο.΅

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι αυτός στη φωτό φιλε

   Διαγραφή
 4. Η ηγεσία του Αγίου Όρους για μία ακόμη φορά απογοήτευσε και πίκρανε το ορθοφρονούν ποίμνιο, για λόγους σκοπιμότητος και κακώς εννοουμένης διπλωματίας προφανώς. Ουδείς δύναται να λησμονήσει και να προσπεράσει το θλιβερό γεγονός της στάσεως των εκπροσώπων του αγιορειτικού μοναχισμού απέναντι στο γνωστό και μη εξαιρετέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Μία στάση που τόσο μα τόσο σκανδαλισμό προκάλεσε, όπως και εκείνη της στάσεως του πατριάρχη Βαρθολομαίου απέναντι στον προαναφερθέντα τοπάρχη. Νέα απογοήτευση και πικρία προστέθηκε τώρα.

  Δυστυχώς για την αγιορείτικη ηγεσία η όλη συμπεριφορά της απέναντι στους σκανδαλοποιούς πρωτεργάτες του οικουμενισμού που διά τας αμαρτίας μας κατέχουν ηγετικούς θώκους τοπικών Εκκλησιών δικαιώνει πανηγυρικά το μακαριστό, πανεπιστημιακό καθηγητή της Θεολογίας Ιωάννη Κορναράκη που έγραψε για "αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ταπεινος λευιτης, ποιμνια και και και......καθηστε να σας βαρανε στα μαγουλα και και και.....,ρε ουτε ενα κλικ δεν σας κανει μεσα σας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητε Γρηγοριε(πραγματικα υπεροχο το προσωνυμιο σου), θαπτεις στο μνημα της λησμονιας........ Οχι ,δεν θαβεται η αληθεια , γιατι η αληθεια ειναι σαν το φως του Ηλιου.Παντα και παντου ξεπροβαλλει ,διαλυοντας το σκοταδι με την θεια εξαγνιστικη της δυναμη. Αναφερεσαι σε αποβιωσαντα αρχιεπισκοπο και ειναι ολοφανερο σε ποιον.Λοιπον αδελφε μου το χειροτερο με αυτον τον ανθρωπο δεν ηταν η προσκολληση του στην υλη.Σε τηλεοπτικη εμφανιση ειχε πει οτι ηλπιζε να βρεθει μοσχευμα και ζητησε τις προσευχες ολων μας γι αυτο . Η δυναμη της προσευχης ειναι τεραστια,ειναι η επικοινωνια με το Θειο και σιγουρα ολοι μας χρειαζομαστε αυτην την ενεργεια αγαπης απο τους αλλους.
  Ομως ποση αποστροφη δημιουργει η επικληση να βρεθει μοσχευμα ,δηλαδη να πεθανει καποιος για να ζησει αλλος.Και αυτο να το λεει αρχιεπισκοπος.Πρακτικα πραγματα δηλαδη.Απαξιωση στην δυναμη της προσευχης, στο θαυμα .... Η ηγεσια της εκκλησιας δεν εχει αντιληφθει απλα πραγματα .Δεν βρισκομαστε πια στο θεοκρατικο Βυζαντιο,ουτε στα 400 σκοτεινα χρονια της αμορφωσιας και της απελπισιας.Ουτε στα χρονια που ακολουθησαν και οι ρημαγμενοι Ελληνες, φτωχοι,αμορφωτοι και με συνεχεις πολεμους δεν ειχαν την πολυτελεια να κρινουν την θεση τους ως προβατου στην δογματικη και υποκριτικη αυλη της εκκλησιας που ισχυριζοταν οταν την βολευε την αρχη του.
  Ο κοσμος σημερα αναζητα Αληθειες που το ιερατειο αλλοτε δεν γνωριζει και αλλοτε αποσιωπα.
  .Στην πεμπτη οικουμενικη συνοδο το 553 τι απεκηρυχθη;
  .γιατι διαστεβλωσαν την αληθινη Πιστη των προγονων μας; Αναφερομαι στον Βωμο προς τον Αγνωστο Θεο και οχι μονον.
  .Γιατι επικαλουνται οι ιερεις τον ησαια και τα αγαθα του αβρααμ και του ισαακ στους γαμους;
  .γιατι η προσκολληση στην ΠΑΛΑΙΑ διαθηκη;Αναφερθηκε ποτε ο Χριστος στον ιεχωβα;
  .Γιατι οι προκαθημενοι της εκκλησιας προσκυνουν τους ραβινους και τις συναγωγες;
  (τους σταυρωτες του Χριστου;)
  .γιατι;-γιατι;.....
  Η πορτα της εκκλησιας ειναι κλειστη σε αυτους που διψουν για αληθειες.
  Γρηγοριε, η εκκλησια απετυχε στην αποστολη της γιατι καταντησε μια κοσμικη εξουσια που θελει τα προβατα στο μαντρι και διψα για χρημα και δυναμη.
  Ο δρομος της αναζητησης του Θεου ειναι μοναχικος , ειναι η εσωτερικη πορεια του καθε ανθρωπου ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. Σε αυτον τον δρομο ειναι πραγματικα τυχεροι(;) οσοι εχουν συνοδοιπορο καποια Αδελφη Ψυχη. Δεσποινα Αλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γέροντα Γρηγόριε......αργά ξύπνησες και νυσταγμένος προσπαθείς να πείς κάτι.....Οπως επίσης,άργεψες να αισθανθείς "αιγαιοπελαγίτης".....Πολύ σωστά βέβαια αυτά που λές,αλλά υπάρχουν άλλα σπουδαιότερα που δεν λές....Σου έγραψαν στον υπολογιστή με τεράστια γράμματα [λόγω της δυσκολίας ανάγνωσης από τον ζαγχαρώδη διαβήτη που σε ταλαιπωρεί ] την ομιλία σου επί της υποδοχήςτου βαρθολομαίου στην οποία τον εξύμνησες δεόντως....Για τους διωκόμενους πραγματικούς παπάδες από τους οικουμενιστές δεν λές κουβέντα....Υπέγραψες το παραπλανητικό έγγραφο στη τελευταία σας σύναξη προκειμένου δια πλαγίου τρόπου τάχα μου να καθυσυχάσετε τον Ορθόδοξο κόσμο....Για τους διωκόμενους αδελφούς σου Εσφιγμενίτες σιγή ιχθύος....Βέβαια βλέπεις και σύ απολαμβάνεις το ζεστό διαβολοχρήμα της ευρώπης...Σε γνωρίζω και ακόμη περισσότερο το χαρακτήρα σου....Μπορείς να φέρεις τα πάνω-κάτω όταν αρχίσεις να γράφεις αλήθειες και μόνο αυτές...Μπορείς ως "αιγαιοπελαγίτης" να σηκώσεις θύελλες....Ομως σιωπάς...Θα περίμενα μιά επανάσταση εκ μέρους σου μιας και από σπουδαστής ακόμη ήσουν "αντάρτης",αλλά δυστυχώς στη δύση του βίου σου επέλεξες χλιαρές δικαιολογίες....Λυπάμαι που το λέω,αλλά περίμενα άλλα από σένα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΓΙΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΕ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΤΗ, ΤΟΛΜΗΡΕ, ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΤΙ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΕ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ''ΕΥΛΟΓΟΥΝ'', ΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΛΥΚΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΟΥΣ,

  Προσωπικά, ως ανάξιος, πτωχός τω πνεύματι δούλος Του Επουρανίου Σας Πατρός, θέλω να Σας πω, εκ βάθους καρδίας, Ένα Μεγάλο ΕΎΓΕ για την γενναιότητα, την τόλμην και την αρετήν που επιδείξατε μη Αρνούμενος, αλλά, Αντίθετα, Δεχόμενος, μετὰ πάσης Πίστεως και Φόβου Θεού, Τη Φοβερὴ Αλήθεια : Η Ενότης εν τη Ευχαριστία. Γιατί μέσα σ᾽ Αυτὸ Το Φοβερὸ Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φαίνεται Η Ενότητα της Εκκλησίας, όπως πολὺ σωστὰ τονίζει και επισημαίνει επίσημα Η Σύνοδος Των Προκαθημένων εν τη νήσω τη καλουμένη Κρήτη.
  Θέλω επίσης να Σας πω Ένα Μεγάλο ΕΎΓΕ, γιατί, Σοφά Ποιών, βάλατε τη φωτογραφία Σας, ώστε να μην απαιτείται Ειδική Μνεία περί του Γεγονότος ότι Αι Ευχαριστίαι προς Την Επουράνιον Προϊσταμένη Σας Αρχήν, αφορούν εις Τας Υμετέρας Γαστέρας, Τας Πλατυτέρας Των Ουρανών. Αυτάς Τας Θεοδωρήτους Γαστέρας που Ναι Μεν μαρτυρούν Παραβατικότητα, ως προς Τας, περί Λιτού Βίου, Εγκρατείας εις τα Ανθρώπινα Πάθη και Νηστείας, Επιταγάς Της Πατερικής Μας Παραδόσεως, Πλην Όμως Παραβατικότητα, κατά Θέλημα Ή παραχώρησιν Του Θεού, Ένα Είδος ΘΕΊΑΣ ΑΝΤΕΥΧΑΡΙΣΤΊΑΣ διά Τας Ευχαριστίας Σας, Κάτι σαν BONUS ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΟΣ για Τις Νυχθημερόν, Ενθέρμους και Αδιαλείπτους, Δεήσεις Σας υπέρ Της Σωτηρίας Του Ποιμνίου Του/Σας.
  Περιττόν να Σας πω πως, Εάν δεν υπήρχε η φωτογραφία Σας, επεβάλετο η ρητή Αναφορά εις τον συγκεκριμένο Σκοπό Των Ευχαριστιών Σας. Γιατί, Εάν, με τη σιωπή Σας, ''δηλώνατε'', εμμέσως μεν πλην σαφώς, πως Αι Ευχαριστίαι Σας αποτελούν -κατά Τα Ειωθότα- Ένδειξη Ευγνωμοσύνης προς Τον Ύψιστον, για Τα Ευήκοα Ώτα Του εις τας δεήσεις Σας διά, εφτά χρόνια τώρα, Βίον Ανώδυνον, Ανεπαίσχυντον κι Ειρηνικόν Του Χριστεπωνύμου πληρώματος Της Εκκλησίας Του, Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ά, θα υπήρχε Μ Έ Γ Α Ε Π Ο Υ Ρ Ά Ν Ι Ο Ν Π Ρ Ό Β Λ Η Μ Α. Κι Ο Μεγαλοδύναμος θα'πρεπε, νοιώθοντας πλέον Το Θρόνο Του να τρίζει συθέμελα, να ανησυχήσει σφόδρα αφού θα'τανε πιά Δύσκολο, Αν Όχι Αδύνατον να προμοτάρετε πειστικά Την, μετ'απόδειξιν, Ψευδεπίγραφον Παντοδυναμίαν, Πανσοφίαν, Παναγαθότητα και Πανοικτιρμοσύνην Του, καθώς που ετάχθητε.
  Είθε Ο Θεός Αρωγός στον Αγώνα Σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι αυτός στη φωτο

   Διαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ