Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Έρχεται χαράτσι και για το πότισμα στα χωράφια (Αυτό, είναι το... τυράκι.. Η ΠΑΓΙΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ... ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ)


Με το νέο πλαίσιο, υιοθετείται το περιβαλλοντικό τέλος, που αντιστοιχεί στην οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο ύδατος και κλίμακες τελών ογκοχρέωσης με στόχο να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση νερού. 


Λάου λάου το φέρνουν.. τάχα μου για να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση νερού...
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΤΤΙΡ και την CETA,  καμάρια μου αγρότες, αλλά εσείς, χαμπάρι δεν πήρατε...
Ακούτε ακόμα τους συνδικαΛΗΣΤΕΣ, του ΚΚΕ.
Όταν ξυπνήσετε, δεν θα έχετε ούτε χωράφια, ούτε ένα μέτρο γης.
Κι ο λαός, τίποτα υγειές να φάει...

Στο τέλος της ανάρτησης, ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
 

Καλλιόπη Σουφλή 
Υ.Γ. Τα εντός παρανθέσεως στον τίτλο, είναι δικά μου)Της Μαριάννας Τζάννε


Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για όλες τις χρήσεις νερού, πλην της υδροηλεκτρικής ενέργειας και πηγαδιών-φρεατίων υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, στοχεύοντας στο νερό ύδρευσης και άρδευσης που μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν με σπάταλο και άναρχο τρόπο. 


Με το νέο πλαίσιο, υιοθετείται το περιβαλλοντικό τέλος, που αντιστοιχεί στην οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο ύδατος και κλίμακες τελών ογκοχρέωσης με στόχο να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση νερού. 

Η πρώτη κλίμακα αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση ενώ το ύψος των τελών στην υψηλότερη κλίμακα, καθορίζεται σε επίπεδα που αποθαρρύνουν την υπερκατανάλωση.


Η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017) από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, αποτελούσε υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά.


Η απόφαση εκκρεμούσε από το 2010 και αποτελούσε αιρεσιμότητα για τη χώρα στον τομέα των υδάτων. «Η μη εκπλήρωσή της θα σήμαινε απώλεια πόρων, ύψους 1,2 δις ευρώ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η δημοσίευσή της απελευθερώνει σημαντικές πράξεις προκήρυξης και χρηματοδότησης υποδομών άρδευσης σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος.


Για τον προσδιορισμό των τιμολογίων οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος λαμβάνουν υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους ( αποτίμηση του κόστους όλων των έργων και υποδομών) και το περιβαλλοντικό κόστος (αφορά περιοχές με επιβαρυμένα ύδατα) καθώς και το κόστος πόρου (όπου υπάρχει υδατικό έλλειμμα λόγω κακής διαχείρισης).


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος ( Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων-ΟΕΒ) προβαίνουν στην
είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. 

Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου.


Από το ποσό αυτό παρακρατείται το 2,5%, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης που είναι «εισηγμένες» στο χρηματιστήριο, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.


Για τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποχρεούνται να γνωστοποιούν μέχρι τις 30/6 κάθε έτους, από το 2019 και μετά, στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ύψος του εισπραχθέντος ποσού των αποδιδόμενων τελών στον ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου.


Η τιμολόγηση


Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γνωστοποιεί, έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος καθώς και στους οικείους
ΟΤΑ, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.

Στη συνέχεια οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, από το 2018 και μετά, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους και κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  η οποία εκδίδει συστάσεις, εφόσον απαιτείται και ενημερώνει σχετικά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Η τιμολογιακή πολιτική οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο.


Αγροτικός τομέας


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση, μεριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του δικτύου εντός τριετίας
εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.


Το σχετικό κόστος δύναται να αναλαμβάνεται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και να ανακτάται μέσω της αποπληρωμής του από τους χρήστες. 

Εφόσον ο πάροχος εκτιμά ότι δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό να τοποθετούν συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος στο σύνολο του δικτύου εντός τριετίας, υποχρεούται να καταθέσει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Δράσης όπου θα προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
της τοποθέτησης συστημάτων μέτρησης.


Δύο συστήματα χρέωσης


Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για την αγροτική χρήση γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης.


 Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα μεταβλητό τέλος με βάση την ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού, το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης. 

Προβλέπεται άλλωστε προσδιορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, μέθοδο άρδευσης και κλιματική ζώνη.


Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με την
μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος.


Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ύδατος για άρδευση ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, και μέχρι την συμμόρφωση των παρόχων, θα εκτιμάται η ποσότητα του ύδατος που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης και είδος καλλιέργειας καθώς και μέθοδο άρδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής.


Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ «οι αγρότες που θα εφαρμόζουν καλές πρακτικές άρδευσης δεν θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικά τέλη, ενώ από την καταβολή περιβαλλοντικών τελών θα εξαιρούνται οι πιο αδύναμοι οικονομικά».


Πηγή

Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο, για να διαβάσετε τι σημαίνει CETA και TTIP.
Όσοι θέλετε, αναζητήστε στην σελίδω των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, στο κάτω μέρος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΗΣ και διαβάστε στα tags TTIP, TTP  και CETA,  για τον εφιάλτη που έρχεται.

Ενδεικτικά πιο κάτω, θα βρείτε μερικές από τις σχετικές αναρτήσεις.

Καλλιόπη Σουφλή Η τερατώδης συμφωνία CETA υπογράφτηκε από την Ελλάδα! (Κατάργηση της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

 Το υπέγραψαν και αυτό, οι πρόθυμοι υπηρέτες της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ. ΜΕ ΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ;;;; Ο λαός, ΑΓΝΟΕΙ ΤΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (εδώ... εδώ...) ... ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑ
ΠΩΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ ΘΑ «ΔΕΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το σχέδιο για την φίμωση των κυβερνήσεων και την απορρύθμιση της οικονομίας

 Αναιρείται η ανεξαρτησία των ελληνικών κυβερνήσεων στην άσκηση πολιτικής, ενώ αποδυναμώνονται οι δημοκρατικές οδοί διεκδίκησης και διαλόγου.  ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ... ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ! ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ Ο
TTIP: Ένας δούρειος τύπος συμφωνίας... (γ@μη)CETA

 «Μία χώρα η οποία έχει στηρίξει την παραγωγική της ανασυγκρότηση  στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είναι πολύ πιο ευάλωτη από μια χώρα που στηρίζεται στην δική της παραγωγή. Ξεχνάς περιβαλλοντικές μελέτες, ξεχνάς εργασιακά δικαιώματα με την TTIP.  Πρόκειται για ένα τεράστΔείτε τι έρχεται...ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ! ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ! Ν. Κατσαρός: Αλλάζουν τον τρόπο επικύρωσης της TTIP

Με πρωτοβουλία της Μέρκελ, επιχειρείται να αλλάξει ο τρόπος επικύρωσης της TTIP στην Ε.Ε. ώστε μετά το ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν να 
 
 
 

Γιατί ἡ Greanpeace …«κτυπᾶ» τήν TTIP;

Τὰ παραπετάσματα τύπου ΠΑΜΕ, Greanpeace καὶ λοιπῶν ἀκτιβιστικῶν δράσεων ἀποδεικνύεται, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πὼς εἶναι Δούρειοι Ἵπποι κι ὄχι μοχλοὶ ἀσκήσεως κριτικῆς, ἐλέγχου καὶ πιέσεων. Στὴν δὲ Ἰνδία κατηγοροῦν εὐθέως τὴν ὀργώνωσιν γιὰ πρακτοριλίκι καὶ γιὰ οἰκονομικὲς ἀπάτες καὶ γιὰ ἐγκ
 
 
 

ΤΤΙΡ… Προδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή η Αποκάλυψη του Αρμαγεδώνα;

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ... ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ... ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ... Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟ! ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ... αλλά με ποιά κυβέρνηση... των ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ;;;; Καλλιόπη Σουφλή Επιτέλους άρχισαν κάπως να μιλούν για τον μυστη
 
 
 
 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ HF: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! 35 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ!

 Το άκρον άωτον της παράνοιας... από τη μια πουλάνε με τις ψήφους τους την Πατρίδα των ΕΛΛΗΝΩΝ, και από την άλλη, τους μάρανε το TTIP! Καλλιόπη Σουφλή 35 Έλληνες βουλευτές προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους Πράσινους, εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με τις
 
 
 
 

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η TTIP ΘΑ ΠΛΗΞΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΤΩΡΑ

 Η Ελλάδα θα πληγεί ανεπανόρθωτα από την εφαρμογή της TTIP, ειδικά στον αγροτικό τομέα.  Πού είναι οι αγρότες, οεο; Έχουν ακόμα Μπούτους στο συνδικαλισμό τους; ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ... Τα έλεγαν αυτά τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, και στις εκπομπές του Χίου, αλλά και στις σχετικές αναρτήσεις
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ!

  ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΕΒΡΑΙΟ - ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΚΛΑΒΩΘΟΥΝ. Τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, έχουν πολλές αναλυτικές αναρτήσεις για τον εφιάλτη του ΤΤΙΡ εδώ... εδώ... εδώ... εδώ... Καλλιόπη Σουφλή   Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ Τ
 
 
 
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

36 σχόλια:

 1. Καλά πάμε!!

  Ωραία!! θαυμάσια!!

  Ζούμε στον παράδεισο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ..μετα ερχεται για το κατουρημα αλλα ακουσα εκει που θα γινει χαμος ειναι στο χεσιμο που ηδη πληρωνουμε αλλα θα τριπλασιαστη!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μέχρι να θολώσει το μάτι Και τότε θα γίνουμε ζούγκλα γουστάρω!!
  Έχω κάτι χαμουρια στο μάτι ,θα πεθάνουν αργά και με βασανιστικό τρόπο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μην τολμησεις γιατι θα γνωρισεις ΕΣΥ τι θα πει ''αργος θανατος''.

   Διαγραφή
  2. @10.12 τι έγινε, μάγκα;
   Απειλούνται τώρα και οι σχολιαστές;
   Ένας ανώνυμος, απειλεί άλλον ανώνυμο;;;
   Ρε τι γίνεται εδώ;;;

   Διαγραφή
  3. 10:12!!!τι ; έγινε;
   Τραβάς κάποιο ζόρι;;
   Είσαι κάποιο λαμόγιο; εσένα ων θα σε γαμησω !!
   τελευταίο μείνε στην αναμονή!! Κοντά είναι η ώρα!!!

   Ο : 9:47!!!

   Διαγραφή
  4. Ρε, πάτε καλά και οι δυο σας;
   Ποιός θα μαμήσει ποιόν;
   Ο ένας ανώνυμος τον άλλον;
   Παναγιά μου... σάλταρε τελείως ο κόσμος...

   Διαγραφή
  5. Από 9:47!!!Μα κυρία Σουφλη::

   θα έρθει,στο ραντεβού,θα κρατάει καρότο!!και θα τον γνωρίσω,εγώ!!
   Θα του πω εγώ που::
   Να έρθει!
   Αυτός Πρέπει να είναι συριζαιος,!!

   Διαγραφή
  6. Ρε μαλακες;;;Πολύ Σειρηνακη με Τζούλια δεν νομίζετε ότι βλέπετε ;;Τι είναι αυτά τα γαμήσια ;
   Καλλιόπη ;Πιάσε την παντόφλα....

   Διαγραφή
  7. @10:51 Επί του θέματος τι; έχεις να πείς;;για το νερό!!

   Τα άλλα θα τα βρω εγώ με τον 10:12
   Τον τύπο(10 :12)εγώ τον αγάπησα με την πρώτη ματιά θα του δείξω την αγάπη μου:
   Ο :9:47

   Διαγραφή
  8. 11:07 είμαι ο 10:51.Για το νερό είπα στο σχόλιό μου στις 10:15.
   Το θέμα είναι με σένα το εξής .Ένα σχόλιο έκανε ο 10:12 και συ τόσα άλλα .
   Την έχεις δει νάρκισος και παριστάνεις τον άντρα τον πολλά βαρύ ;
   Γιατί δεν πας στην βουλή να το παίξεις μάγκας ;Το χετε βρει τώρα όλοι και παριστάνετε τους γαμιαδες από το διαδυκτιο. Έλα ξεκολλα με τον 10:12 γιατί αυτά δεν τα κάναμε ούτε πιτσιρικάδες. Είπε μια μαλακία και την έδεσες και συ κόμπο.

   Διαγραφή
  9. Καλο βράδυ @10:51* ,και καλή λευτεριά!
   Δεν παριστάνω τίποτα , υπάρχουν και νεύρα!! πολλά νεύρα!!λέμε:

   0 11:07

   Διαγραφή
  10. Ρε συ 11:57 όλοι μας έχουμε νεύρα. Τα δικά μου να δεις .Τι θα κάνουμε όμως ;θα πλακωθούμε μεταξύ μας αντί να ξεσπασουμε σε αυτούς που μας έφεραν σε αυτά τα χάλια ;Ηρέμησε.
   Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους γράψουμε στ‘άρχ@δια μας και ότι νόμους και αν ψηφίζουν εμείς ΑΝΥΠΑΚΟΗ. Μην τα έχεις μόνο με τους Συριζαιους αλλά με όλα τα λαμογια .Επί Πασοκ ξεκίνησε, επί Νέας δημοκρατίας γιγαντώθηκε και επί Συριζα έπεσε η ταφόπλακα .Αν κοιμηθείς την Καληνύχτα και από μένα.

   Διαγραφή
 4. Μου έλεγε ένας ότι στο Λασιθι αυτοί που έχουν γαιδουρακια και μεταφέρουν τους τουρίστες στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας είναι υποχρεωμένοι να έχουν μπλοκάκι απάνω τους και να κόβουν απόδειξη στον τουρίστα που μεταφέρουν παροχής υπηρεσιών!!
  Το πότισμα είναι η αρχή της αντζεντα 21.Μετά θα μας απαγορεύσουν και μαϊντανό να φυτεύουμε στις γλάστρες. Όπως στο Αμερικα που απαγόρευσαν τα λαχανικά στους κήπους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ================== Η ΩΔΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ =======================================

  Ο 9.47 ΕΙΠΕ Έχω κάτι χαμουρια στο μάτι ,,ΤΟΤΕ Ο 10,12 ΕΙΠΕ μην τολμησεις,,
  ΠΑΡΕΝΕΒΗ Η 10,19 ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ρε τι γίνεται εδώ;;; ΕΠΗΤΑ Ο 9.47 ΑΓΡΙΕΨΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 10,27 θα σε γαμησω !! ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 9,47,,ΠΟΥ ΔΥΛΟΝΗ ΠΛΕΟΝ ΕΠΟΝΙΜΟΣ,,
  ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟΡΙΑ Η ΑΛΛΗ ΕΠΟΝΗΜΗ 10.39., ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΗ ,,Ποιός θα μαμήσει ποιόν; ΤΟΤΕ Ο ΕΠΟΝΙΜΟΣ 9,47,ΠΟΥ ΤΟΡΑ ΠΗΡΕ ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΗΝΕ 10,49..
  ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΙΑ ΛΕΕΙ,,,θα κρατάει καρότο!!ΦΟΒΑΜΕ,,, Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ 10,51,,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΡΟΤΑ,,Τι είναι αυτά τα γαμήσια ;,, ΚΑΙ Ο 10,15,, ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ,,,
  στο Λασιθι αυτοί που έχουν γαιδουρακια και μεταφέρουν τους τουρίστες στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας είναι υποχρεωμένοι αφου τον γαμισουν να έχουν μπλοκάκι απάνω τους και να κόβουν απόδειξη στον τουρίστα ,παροχής υπηρεσιών!!

  ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγράμματε!!!

   Δίνω ρέστα!!να είσαι καλά γελάσαμε λίγο!!!

   Πολύ σεξουαλικό έπεσε αυτό το βράδυ!!
   Είμαστε σεξουαλιαρικος λαός εμείς οι Έλληνες!!

   0:9:47

   Διαγραφή
  2. Έκτός από αγράμματος είσαι και με νοητική υστέρηση;Το σχόλιο όταν το έκανα στις 10:15 δεν είχαν δημοσιευτεί τα σχόλια τους.
   Μετά με ρώτησε ο 11:07 να του πω για το νερό. Εγώ τον παρέπεμψα στο σχόλιο που έκανα πριν δημιουργηθεί η φάση.
   Ήθελα να ήξερα κόκα παίρνεις ;Εγώ είμαι και ο 10:51 και ο 10:15.Πριν πεις την μαλακία ξανακοιταξε τα σχόλια.
   Ρε μαλακες τι σας συμβαίνει ;;

   Διαγραφή
  3. ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ, φαίνεται πως τούτοι, είναι νεώτεροι σχολιαστές και αναγνώστες...
   Δεν ξέρουν τι τρελλά γέλια έχουν γίνει εδώ μέσα, μ' εσένα...
   Και σου το 'χω πει... μην χάνεσαι, γιατί χανόμαστε...

   Καλλιόπη

   Υ.Γ. Μ' αρέσει που κάποιος σε παίρνει και σοβαρά... χαχαχαχαχαχαχα
   Φιλούρες στις γυναίκες σου... χαχαχα

   Διαγραφή
  4. @12.32, δεν είμαστε σεξουλιάρικος λαός... γαμησερός είμαστε... τρομάρα μας... γι αυτό πήραμε την κάτω βόλτα...
   Γ@μάμε και δέρνουμε, άμα λάχει, να ούμε...

   Διαγραφή
  5. Είμαστε!!!!
   Είμαστε!!! Λέμε!!!!!

   0: @ 12:32
   Καλό βράδυ σε όλους _ες_!!
   Ακόμα και σε, αυτόν με το καρότο!!

   Διαγραφή
 6. Ομολογουμένως περιγραφή-γκουρμέ διακογιαννική από τον ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ.

  Όπως και να 'χει είναι απορίας άξιο πως παρακμάζει δημογραφικά η χώρα (0.8 παιδιά ανά οικογένεια) με τόση τεστοστερόνη που ξεχειλίζει.
  Δύο φορές σαν την Κίνα έπρεπε να είμαστε...

  απ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @απ, δεν έχετε τύχει στις μεγάλες ... δόξες του ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥ...
   Γινόταν χαμός... και μεγάλα γλέντια... διαδικτυακά και πραγματικά...

   Υ.Γ. Η τετοστερόνη ξεχειλίζει... φαντασιακά...
   Άλλωστε, είμαστε γνωστοί γι αυτό, εμείς οι... ελληναράδες...
   "Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε;;;;"
   Και μόλις τους κάνεις "σου ρε Λάκη", σου απαντούν; "καλά μανδάμ, δεν είπαμε και τίποτα...". χαχαχαχαχα

   Διαγραφή
  2. χαχαχαχαχαχα
   Το 'χει το παλικάρι (που λένε και οι προπονητές), από το λίγο που είδα :D
   Οπότε φαντάζομαι τι θα κάνει στα πικ του ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

   Κατά τ' άλλα από μαγκιά να φάνε και οι κότες.
   Είπαμε Kίνα επί δύο, όχι παίζουμε... :D

   Καληνύχτα στην παρέα!
   απ

   Διαγραφή
  3. Όντως το έχει το χιούμορ... είναι μια αγαπημένη παρέα από την Θεσσαλονίκη, φαν των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ...
   Έχουμε κάνει πολλά γλέντια μαζί.
   Να είναι καλά τα φιλαράκια μου.

   Καλό σας βράδυ

   Διαγραφή
 7. Ειναι "τσου" οχι "σου" κα Καλλιοπη.
  Μη μας περιλαβει και η κυρια Κου-Σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να σου κάνω... δεν είμαι περπατημένη... μάλλον δεν το έχω ακούσει καλά...
   Η Κου-Σου, κοιμάται τέτοια ώρα...

   Υ.Γ. Άντε να γελάσουμε λίγο αυτές τις μέρες, γιατί σύντομα... θ' αλλάξεις στέκι...

   Διαγραφή
 8. Καλλιόπη με συγχωρείς που παρεμβαίνω αλλά και σε άλλη ανάρτησή σου αφησες υπονοούμενα ότι θα κλείσεις το μπλοκ. Τι ακριβώς έχει γίνει στο να πάρεις μια τέτοια απόφαση ;Θα φύγεις από Ελλάδα η θα έχεις μονό το φεισμπουκι και θα αναρτάς από κει.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα κλείσουν όλα, σε λίγες μέρες.
   Θα ενημερώσω, με ανάρτηση.

   Όχι... δεν φεύγω... τουλάχιστον όχι από την Ελλάδα...

   Διαγραφή
  2. Το σχόλιό σου δεν θ' αναρτηθεί, αλλά λες βλακίες.

   Υ.Γ. Ευχαριστώ για την... προσφορά, αλλά δεν θα δεχόμουν ποτέ αυτόν τον... ρόλο.

   Διαγραφή
  3. Υπάρχουν και γεγονότα που είναι υπεράνω των δυνάμεών σου... που δεν σου αφήνουν εναλλακτική λύση...

   Κρίμα που θα χάσεις το στοίχημα...κρίμα που δεν έρθεις να το ξεπληρώσεις.

   ΥΓ. Το είδος δεν υφίσταται... έχει προ πολλού εξαφανιστεί... και δεν συμβιβάζομαι με ημίμετρα.

   Διαγραφή
  4. Σταμάτα να στέλνεις βλακίες.
   Μπορείς να πιστέψεις ότι θέλεις.
   Εγώ ξέρω τι ισχύει... και δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο.

   Διαγραφή
 9. Μήπως είναι τα σχόλια που έλεγες στην ανάρτηση των χρυσαυγητων η αιτία ;Βρε παιδί μου ;Την κακεντρέχεια δεν μπορείς κανενός να την περιορίσεις. Το λάθος σου είναι ότι τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψην. Διεγραφε τα αμέσως και μην δίνεις σημασία .Δεν θα σου πρότεινα να κλειδώσεις τα σχόλια γιατί από 40 θα σου έρχονται μόνο δέκα και πάλι θα βαρεθείς. Τα ίδια έλεγα και στην άλλη.Αυτήν επειδή ήταν και πολύ τεκνό της την έπεφταν πολύ χυδαία. Ασχρα .Όχι καμάκι ;Προσβολή γεννετησιας αξιοπρεπειας .Μετά το έκλεισε το μπλοκ. Κόντεψε να τρελαθεί. Επανειλθε χωρίς σχόλια.Μετά της έλειπε η επαφή με το κοινό της .Άφησε πάλι τα σχόλια ελεύθερα και να σου πάλι οι σχολιαστες γαμπροι .Πάλι αισχρα πάλι χυδαία .Σε τσόντα τέτοιο λεξιλογιο δεν ακούς .Ξέρεις τι έκανε;Εκτός του ότι δεν τα δημοσίευε-πως θα μπορούσε άλλωστε να κάνει κάτι τέτοιο -σταμάτησε να τους δίχνει ότι ενοχλείται.Οι γαμπροι έστελναν έστελναν έβλεπαν αδιαφορία και μετά από μια 20αριά μέρες αραιωναν μέχρι που χάθηκαν .Αυτό κάνε και συ και θα με θυμηθείς. Μην δημοσιεύεις κάτι όταν ξέρεις εκ τον προτέρων που το πάει ο σχολιαστής. Για να μην πέφτεις στην φάκα της αντιπαράθεσης μαζί του και του ανοίγεις την όρεξη .Τα υβριστικά μην τα δημοσιεύεις και μην δίνεις σημασία.
  Όταν δουν αδιαφορία ότι δεν μασάς θα εγκαταλείψουν. Εσύ μασάς γι αυτό στα κάνουνε .Σκέψου τα όλα αυτά .Από αύριο ...........ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.
  Ακου και τον παλιό .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά πρώτον, σε ότι αφορά τους χρυσαυγήτες, δεν ήταν κακεντρέχεια, αλλά μίσος... καθαρό απέραντο μίσος... ιδίως από κάποιες χρυσαυγήτισσες και ποτέ δεν κατάλαβα τον λόγο.

   Κατά δεύτερον, δεν είμαι αναίσθητη, για να μ' αφήνουν αδιάφορη, κακεντρεχή σχόλια και μάλιστα ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν.

   Είναι πάρα πολλά τα υβριστικά σχόλια που δεν αναρτώ.

   Δεν είναι ότι "μασάω"... είναι ότι δεν αντέχω την αδικία.

   Ευχαριστώ για την συμβουλή.

   Το πρόβλημα που κλείνω, είναι αλλού...

   Διαγραφή
  2. Καλημερουδια! Δεν ξέρω τι ακριβώς σου συμβαίνει ..............δεν ξέρω να ρίχνω και τα ταρω .............το μόνο που ελπίζω να μην συμβαίνει είναι το θέμα υγείας. Για μας τους ανθρώπους αυτό είναι το σοβαρό .Είσαι και μουγκαφον .......δεν εξηγείς. ...........άντε τώρα εγώ και ο καθένας μας να καταλάβει. ...........Να στείλω έναν κουριερ να του δώσεις το φλυτζανι του καφέ σου να το πάω σε καφετζου να μας πει ;
   Για να μην το μοιράζεσαι πάντως με τους σχολιαστες σου θα ναι κάτι αυστηρά προσωπικό .Εκεί πάω πάσο. Δεν θα επιμείνω .
   Όσοι για τα αγαπητά μας χρυσαυγουλακια έτσι είναι τα καημένα αμυαλα!
   Ακόμα και να δημοσιεύσεις φωτογραφίες τους με ποδιτσες κορδελιτσες και παράσημα από μασονική στοά, δεν θα σε πιστέψουν ,θα σου πουν ότι είναι προϊόν φωτομοντάζ. Ο μπρειβικ στην Νορβηγία που σκότωσε τόσο κόσμο ήταν μασόνος ,το παραδέχτηκε, και αν τον δεις σε Φώτο δικός τους ήτανε. Ναζιστικός χαιρετισμός σε όλες σχεδόν τις Φώτο του. Αφού πιστεύουν ότι θα τους σώσει αστους αυτούς να το πιστεύουν. Δικαίωμά τους είναι .Μου θυμίζουν κάτι άλλους που έχουν την εντύπωση ότι το βυζάντιο ήταν Ελληνικό .Τι να πεις και τι να εξηγήσεις. ΤΊΠΟΤΑ .
   Αφήνεις τον κάθε ένα να ζει στο παραμύθι που τον βολεύει. Ωχουυυυυυυ μωρέ τώρα. .....να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τα πιστεύω του καθενός,είναι εκτός από ψυχοφθόρο και γελοίο.
   Τελοσπαντων.Εγώ πάντως σου ξαναλέω. Δεν νομίζω ότι θα το κλείσεις και αν το κάνεις θα είναι για να ξεκουραστείς. Θα δεις ότι θα κερδίσω το στοίχημα για να σου μπω στο μάτι.

   Διαγραφή
 10. ΡΕ ΑΕΡΟΓΑΜΗΔΕΣ ΛΗΓΜΕΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ;;;;ΠΑΡΤΕ ΚΙ ΕΝΑΝ ΣΟΥΡΗ ΤΩΡΑ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΤΕ...Σκατα τα παντα θεωρω και χωριs πια να απορω,σκατα μασω,σκατα ρουφω,σκατα παω να χεσω,απ τα σκατα θα σηκωθω και στα σκατα θα πεσω.,..Οταν πεθανω χεστε με,τα κολλυβα μου φατε,και παλι ξαναχεστε με και παλι ξαναφατε..Μα απ τα γελια τα πολλα; κοντευω ν αρρωστησω,και δεν μπορω να κρατηθω μου φευγουν απο πισω.....ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ... Καλημεραααααααα....ΣΟΥΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και ύστερα κι ύστερα!!
  Μα δεν υπάρχει ύστερα κλεισαν
  Της γης τα σύνορα
  Και όλα τελειώνουν σήμερα!!

  Και ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι!
  Και Αρχισε να χτυπάει η καρδιά μου!
  Όλοι φεύγουν,που; πάνε !!!
  Μα τώρα όλοι θα μείνουμε μόνοι
  Μη τις αλήθειες που πονάνε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ